REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

"Wypożyczalnia Przyczep"

Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu przyczep,
zawieranych przez Wypożyczalnie przyczep
prowadzonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Katowickiej 158
2. Wypożyczalnia jest czynna w 24g/h 7 dni w tygodniu.
3. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.
4. Przyczepy wypożycza się po spisaniu umowy najmu pomiędzy właścicielem wypożyczalni
lub osobą przez niego upoważnioną, a najemcą.
5. Najemcą może zostać osoba, która ukończyła 18 lat.
6. Podstawą spisania umowy i wynajmu jest dowód osobisty i dowód rejestracyjny samochodu.
W przypadku obcokrajowców wymagana jest karta stałego pobytu. Dokument tożsamości musi zawierać miesjce zameldowania.
7. Podnajmowanie przyczepy, umożliwianie użytkowania przez osoby trzecie jest niedozwolone,
chyba że Wynajmujący i Najemca ustalą te warunki w formie pisemnej .

Obowiązki Najemcy 

8. W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba użytkująca z przyczepę zobowiązana jest do:

a) Posiadania przy sobie dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego
   (dowód rejestracyjny, polisa OC)
b) Zabezpieczenia przyczepy przed kradzieżą
c) Sprawdzania ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych.
d) Utrzymywania przyczepy w należytej czystości.


9. Zabrania się:

a) przekraczania dopuszczalnej ładowności,
b) dokonywania w wynajętej przyczepie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem
bez zgody Wynajmującego.
c) ekspoloatacji przyczepy niezgodnie z przeznaczeniem.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego.

10. Najemca po zapoznaniu się ze sposobem eksploatacji ma obowiązek używać przyczepy zgodnie
z jej przeznaczeniem i zobowiązuje się zwrócić sprzęt w stanie nie pogorszonym.
11. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za mocowanie i sposób transportu przedmiotów przewożonych przez najemcę.
Ubezpieczenie przewożonych przedmiotów najemca może dokonać we własnym zakresie.

Zwrot lub wymiana

12. Najemca zobowiązany jest po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić przyczepę do miejsca z którego wypożyczył
w terminie określonym w umowie najmu.
13. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony,
co najmniej na dzień wcześniej przed upływem terminu zwrotu.
14. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu przyczepy i nie zwrócenie w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu,
traktowane będzie jako przywłaszczenie mienia i zgłoszone zostanie Policji.
15. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej listem poleconym lub faksem.
16. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu do miejsca wynajmu w terminie nie dłuższym niż 24 godziny lub wskazania miejsca postoju wynajmowanej przyczepy oraz do jego zwrotu. Jeżeli przyczepa zostanie zwrócona w miejscu innym niż w miejscu rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w miejsca.

Awarie utrata

17. Najemca zobowiązany jest do wskazania uszkodzeń spowodowanych podczas najmu i ustalić z właścicielem lub pracownikiem ich rozmiar i koszt naprawy.
Koszty naprawy poniesie najemca. Naprawa winna być wykonana w firmie wyspecjalizowanej wskazanej przez wypożyczającego.
Za czas naprawy najemca zapłaci jak za czas wynajmu.
18. Przy całkowitym zniszczeniu lub kradzieży najemca poniesie pełne koszty nowej przyczepy wg. aktualnej ceny rynkowej.
Zwrot kosztów zakupu nowej przyczepy winien nastąpić w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia w wypożyczalni, o kradzieży lub zniszczeniu.
Po tym terminie będzie dodatkowo pobrana opłata jak za wynajem.
19. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanej przez Najemcę przyczepyalbo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela
o odmowie wypłaty odszkodowania.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
a) braków w wyposażeniu przyczepy lub jego części oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie.
b) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją przyczepy lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową
(np. uszkodzona opona, uszkodzona felga, uszkodzenia plandeki, uszkodzenia dyszla podczas nieumiejętnyck manewrów, uszkodzenie błotników, uszkodzenie oświetlenia,
 uszkodzenia poprzez rozlanie środków trudnyck do usunięcia np. farby, lakiery, oleje, substancje zapachowe)
c) likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu
d) odszkodowaniem za utratę wartości na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę,
osobę kierującą pojazdem albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami
i przeznaczeniem pojazdu.

20. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia
przyczepy oraz utraty dokumentów.
21. W przypadku zagubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub/i polisy albo/i kluczyków do zamka zabezpieczającego przyczepę Najemca zostanie obciążony
opłatami wskazanych w Cenniku.

Obowiązki Wynajmującego

22. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii przyczepy,
uszkodzenia przyczepy, wypadku, chyba, że szkoda została wyrządzone przez Wynajmującego z winy umyślnej.

Serwis, przeglądy i naprawy 

23. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu przyczepy w celu wykonania przeglądu tecknicznego w stacji diagnostycznej
przed datą wskazaną w dowodzie rejestracyjnym.
24. Najemca może wykonać badanie teckniczne we własnym zakersie po wcześniejszym ustaleniu z wynajmującym warunków i opłat za tą czynność.
25. Najemca nie jest upoważniony do zlecenia napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanej przyczepy
na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania
pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego.
Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia przyczepy zabrania się kontynuowania
dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie
miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przełożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia
z opisem okoliczności powstania awarii.
26. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.
27. W razie wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat, a także
do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu niezwłocznie, nie później niż do 24 godzin od momentu zdarzenia oraz w sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy
do skontaktowania się z Wynajmującym oraz postępowania według otrzymanych instrukcji.
28. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia przyczepy w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia
tego faktu w najbliższej placówce Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat oraz do niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym
i postępowania według otrzymanych instrukcji.

Ubezpieczenie pojazdów

29. Przyczepy posiadają ubezpieczenie OC. 30. Przyczepy nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty).
Najemca będzie zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty) w razie przemieszczania wynajętego
samochodu przez granicę Polski do krajów, w których niniejsze ubezpieczenie jest obowiązkowe wraz ze swoją odpowiedzialnością materialną w wysokości pełnych
kosztów poniesionych przez Wynajmującego w razie nie wywiązania się z tego obowiązku.

Opłaty

31. Opłatę za wynajem pobiera się z góry za okres zadeklarowany w umowie najmu wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
32. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu lub od daty i godzinywypożyczenia, ckyba że strony postanowią inaczej.
33. Minimalna opłata za wypożyczenie jest równa stawce za jedną dobę.
34. W przaypadku wynajmu trwającego powyżej 1 doby stosuje się opłatę dobową i godzinową w wysokości 10% stawki dobowej za każdą rozpoczętą godzinę.
35. Jeżeli czas najmu będzie krótszy od zadeklarowanego terminu pobrana zostanie zapłata tylko za okres użytkowania.
36. Przedłużenie ustalonego terminu zwrotu może nastąpić przed upływem terminu zwrotu po uprzednim uzgodnieniu nowego terminu z wypożyczalnią i wniesieniu
opłaty z góry za ten okres.
37. Opóźnienie w zwrocie przyczepy do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
38. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, co najmniej za 3 pełne okresy płatności, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do
zapłaty i bez wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości
0,1% za każdy dzień opóźnienia w zapłacie z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.
39. Najemca odpowiada materialnie za wszelkie braki i uszkodzenia w przyczepie i osprzęcie spowodowane w trakcie wynajmu także przez osoby trzecie.
40. Wszelkie koszty związane z odzyskaniem przyczepy i należności ponosi najemca.
41. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej 200,00
42. Ceny podane są w PLN, zawierają podatek VAT w wysokości 23%
43. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
44. Zmiany umowy możliwe są na piśmie.


Najemca oświadcza że zapoznał się z warunkami najmu i akceptuje jego treść.